Inne

Jak czytać etykiety produktów chemicznych?

Robert Michoń
lip 23 2021

We wszystkich krajach używa się systemów klasyfikacji oraz oznakowania substancji i mieszanin chemicznych. W zależności od danego państwa różnią się one, z tego względu został wprowadzony ujednolicony system klasyfikacji oraz oznakowania chemikaliów. Służy on eliminowaniu zagrożeń zarówno tych dla człowieka, jak i środowiska naturalnego.

Co to jest oznakowanie CLP?

System CLP zawiera wszelkie ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji oraz mieszanin chemicznych, jeśli chodzi o stwarzane przez nie zagrożenia dla człowieka i otoczenia. Znajdują się w nim także ujednolicone zasady informowania o zagrożeniu, uwzględniające też wymogi obejmujące oznakowania oraz kary charakterystyki. Ponadto, ujednolicone zostały zwroty ukazujące rodzaj zagrożenia, zwroty ostrzegawcze, symbole zagrożenia, w ten sposób został opracowany zintegrowany system informowania o zagrożeniach. CLP określa ogólne wymagania obejmujące oznakowania, chcąc zagwarantować bezpieczne użytkowanie oraz dostawy substancji i mieszanin niebezpiecznych. Co ważne, opakowanie substancji chemicznych, jakie mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia czy życia, musi zostać przygotowane i zamykane w taki sposób, aby jego zawartość nie wydostała się, w jakiś sposób na zewnątrz. Materiał wykonania opakowania musi być wytrzymały i odporny na działania danej substancji chemicznej. Opakowanie niebezpiecznego preparatu nie może również wzbudzać ciekawości u dzieci, czy też wprowadzać w błąd konsumentów. Nie może przypominać swoim wyglądem opakowania środków spożywczych, kosmetycznych czy leczniczych. Zgodnie z art.4 ust. 4 rozporządzenia CLP w przypadku substancji czy mieszanin uznawanych za niebezpiecznych, dostawcy mają obowiązek odpowiedniego ich oznakowania jeszcze przed wprowadzeniem produktu do obrotu. Dostawcą jest producent, importer, czy też dalszy użytkownik albo dystrybutor. Etykiety powinny być przygotowane w języku urzędowym państwa UE, na którego terytorium, sprzedawana jest dana substancja niebezpieczna. Na etykiecie mogą być ukazane informacje o zagrożeniach również w innych językach, o ile etykieta nie straci przez to na swojej czytelności. Co powinno znaleźć się na etykiecie substancji albo mieszaniny stwarzającej zagrożenie?

Według rozporządzenia CLP takie oznakowanie musi uwzględniać:

  1. - nazwę, adres oraz numer telefonu dostawcy albo dostawców
  2. - zawartość substancji albo mieszaniny, chyba że ta informacja umieszczona jest w innym miejscu na opakowaniu
  3. - identyfikator produktu
  4. - piktogramy etykiety produktu, czyli znaki ostrzegawcze określające rodzaj zagrożenia
  5. - hasło ostrzegawcze- może być to słowo "niebezpieczeństwo" dotyczące kategorii zagrożeń wyższego stopnia, czy też słowo "uwaga" dla kategorii zagrożeń niższego stopnia
  6. - zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia, czyli zwroty H
  7. - zwroty określające środki ostrożności, czyli zwroty P
  8. - pozostałe informacje obowiązkowe wynikające z art.25 rozporządzenia CLP

płyny do mycia

Czy rozmiar i umieszczenie piktogramów na etykiecie ma znaczenie?

Piktogram jest to znak graficzny ukazujący występujący rodzaj zagrożenia. Dane piktogramy etykiety produktu określają rodzaj zagrożenia, jakie trzeba uwzględnić na etykiecie. Mogą być to zagrożenia fizyczne, zagrożenia dla zdrowia, zagrożenia dla środowiska. Według przepisów CLP wszelkie części etykiety ostrzegawczej muszą widoczne odróżniać się od tła, natomiast ich wielkość oraz odstępy między znakami powinny być takie, żeby użytkownik mógł z łatwością odczytać wszelkie informacje na etykiecie ostrzegawczej. Co ważne, nie ma ustalonych minimalnych wymiarów czcionki etykiety. Kolor oraz wygląd etykiety musi być rozważnie dobrany. Piktogramy etykiety produktu nie mogą się zlewać tłem z etykietą, a muszą się bardzo od niego wyróżniać. Piktogramy powinny mieć kolor czarny na białym tle z czerwonym obramowaniem. Ponadto mają mieć kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Wszystkie piktogramy ukazujące rodzaj zagrożenia powinny zajmować minimum 1/15 powierzchni ujednoliconej etykiety, powierzchnia nie może być mniejsza aniżeli 1 cm kwadratowy. Jeśli chodzi o wielkość etykiety, powinna ona zależeć od danej pojemności opakowania. Piktogram powinien więc odpowiadać ustalonym normą, co ważne musi on przyciągać wzrok użytkownika substancji niebezpiecznej.

Więcej na temat piktogramów etykiety produktu znajdziesz na consultchem.pl

Udostępnij

Your email address will not be published. Required fields are marked *